Osvieženie a proteín?  Určite skúste nový JUICY PROTEIN Viac na...

Európsky fond regionálneho rozvoja - projekt
Európsky fond regionálneho rozvoja - projekt

Európsky fond regionálneho rozvoja - projekt

Európsky fond regionálneho rozvoja - projekt

Obsah

“Európsky fond regionálneho rozvoja” 

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy spoločnosti KOMPAVA spol. s.r.o.

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy spoločnosti KOMPAVA spol. s.r.o.

Kód projektu: 310041X457

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je aplikácia opatrení technického a ekonomického riešenia vypracovaného energetického auditu pre zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy firmy KOMPAVA spol. s r.o, v Novom Meste nad Váhom. Predmetom opatrení je zateplenie obvodovej a strešnej konštrukcie budovy vrátane výmeny otvorových konštrukcií.

Navrhnuté opatrenia boli zvolené na základe výstupov energetického auditu, ktorý dôsledne preskúmal východiskový stav budovy a jej energetické vlastnosti. Opatrenia, navrhnuté energetickým audítorom za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa projektu sú zrealizované prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

 1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP - V rámci uvedenej hlavnej aktivity bol v mesiaci jún 2019 zrealizovaný energetický audit. Výdavky na energetický audit sú súčasťou rozpočtu projektu ako oprávnené. Energetický audit určil možné opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy a slúži ako podklad pre realizáciu hlavnej aktivity B.
 2. Implementácia opatrení z energetických auditov -Náplňou aktivity je Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy spoločnosti a to prostredníctvom realizácie vhodnej kombinácie opatrení, vyplývajúcich zo zrealizovaného energetického auditu.

Hlavná aktivita B pozostáva konkrétne z nasledovných opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti:

Cieľom projektu je zvýšiť energetickú efektívnosť spoločnosti KOMPAVA spol. s r.o. realizáciou nasledovných opatrení:

 1. Zateplenie obvodových stien administratívnej budovy
 2. Zateplenie strechy administratívnej budovy
 3. Zateplenie stropu suterénu administratívnej budovy
 4. Výmena otvorových konštrukcií administratívnej budovy

Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie z dôvodu realizácie úsporných opatrení, čím dôjde k zníženiu spotreby energie a tým aj množstva vyprodukovaných emisií. Všetky návrhy a opatrenia na úsporu energie vyhovujú požiadavkám na kvalitu pracovného prostredia a ochranu zdravia pri práci, ktoré sú stanovené zákonom č. 355 / 2007 a jeho príslušnými vyhláškami.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 0,00 MWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 21,19 t ekviv. CO2
 • Počet energetických auditov – 1
 • Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch – 4
 • Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1
 • Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu – 108,27 MWh/rok
 • Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 140,04 MWh/rok
 • Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti – 237,59 MWh/rok
 • Úspora PEZ v podniku – 108,27 MWh/rok
 • Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov - 0,00 MWe
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov - 0,00 MW

Financovanie projektu:

Forma financovania: Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov: 130 646,73 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 111 049,72 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 19 597,01 €

VÝZVA NA SÚŤAŽ:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy spoločnosti KOMPAVA spol. s.r.o. - Hlavná aktivita č.2 - Implementácia opatrení z energetických auditov

Lehota na predkladanie ponúk: do 31.05.2021 do 7:00 hod.

Podklady na stiahnutie k zákazke (>> Odkaz na stiahnutie ZIP súboru <<)

Zverejnenie výsledku VO podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

Záznam z prieskumu trhu k zákazke (>> Odkaz na stiahnutie súboru <<)