Získajte teraz balenie Serrapeptase Plus +30% obsahu za cenu klasického balenia. Viac na...

Riadenie kvality

Riadenie kvality

U nás v Kompave je pre nás dôležité, aby bol výrobný proces zhodný so všetkými legislatívnymi požiadavkami, ktoré sa kladú na výrobu výživových doplnkov a potravín na splnenie nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov.

Všetky naše výrobky spĺňajú požiadavky platnej potravinovej legislatívy súvisiacej s nariadeniami EÚ a vyhláškami Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva. Ide najmä o vyhlášky, ktoré sa zaoberajú prídavnými látkami do potravín, arómami, enzýmami, kontaminantmi, rezíduí pesticídov, obalovými materiálov, všeobecným a osobitným označovaním alergénov. Ďalej sú to vyhlášky na použitie výživových a zdravotných tvrdení, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a tiež foriem vitamínov a minerálnych látok, ktoré je možné pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov. 

Výrobky sú s účinnosťou od 1. januára 2016 umiestňované na trh v zmysle platnej legislatívy, a to novely zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej sa nahrádza doterajšia posudzovacia činnosť výživových doplnkov, ktorá je podmienená rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. oznamovacou povinnosťou žiadateľa bez vydania rozhodnutia ÚVZ SR . 

No doping – výrobky neobsahujú žiadnu látku zo Zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobky neobsahuje konzervačné látky, syntetické farbivá, ani geneticky modifikované suroviny.

Aplikácia systému kritických bodov HACCP

(Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby športových a výživových doplnkov firma Kompava, s. r. o. uplatňuje systém riadenia kvality. Systém je v súlade so systémom kritických bodov vyžadovaným na výrobu potravín. Daný systém analyzuje nebezpečenstvo v procese výroby, kritické body a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výrobkov. Systém stanoví nápravné opatrenia tak, aby bola dodržaná zdravotná nezávadnosť výrobkov.

Aplikácia kontroly kvality

Systém kontroly kvality zasahuje do jednotlivých krokov toku (spracovania) materiálov.

Kontrola začína vstupnou kontrolou surovín, pokračuje priebežnou a medzioperačnou kontrolou polotovarov, priebežnou výrobnou a výstupnou kontrolou finálnych výrobkov. V prípade, že surovina alebo polotovar nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám, nie je uvoľnená/ý na ďalšie spracovanie na finálny výrobok. Kvalita finálneho výrobku sa sleduje náhodne hneď po výrobe ako aj priebežne počas skladovania.

Kontrola kvality je zabezpečovaná tak v sklade surovín, vo výrobných priestoroch ako aj v sklade hotových výrobkov. Realizuje sa pravidelná kontrola výrobných zariadení i skladovacích podmienok.

Fotky regálov v Kompave

Bezpečnosť produktov a zabezpečovanie kvality

Bezpečnosť produktov ako aj zabezpečovanie kvality je realizované súborom činností, ktoré majú zabezpečiť kvalitu a stabilitu výrobkov.

Súbor činností predstavuje stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na:

 • Suroviny, polotovary, finálne výrobky,
 • požiadavky na zariadenia, technológie,
 • požiadavky na výrobné a skladovacie priestory,
 • výrobné a kontrolné postupy,
 • metrológiu,
 • školenia pracovníkov, interné i externé,
 • riešenie reklamácií a zistených nezhodných produktov.

Spoločnosť Kompava, s.r.o. zabezpečuje systém vnútorných kontrol a inšpekcií, pri ktorom sa kontroluje kvalita surovín a finálnych výrobkov, hodnotí výrobný proces a výrobné prostredie, dodržiavanie postupov, inštrukcií a zhotovovanie záznamov.

Vnútorná kontrola hodnotí dodržiavanie všetkých postupov pri nákupe surovinových ingrediencií, hodnotí výber jednotlivých dodávateľov, kontroluje bezpečnosť a vhodnosť skladovania surovín.

Výroba produktov v Kompave

Politika bezpečnosti potravín

Vrcholový manažment spoločnosti, vedomý si strategického rozhodnutia pre vybudovanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie Systému riadenia kvality, stanovil nasledovnú politiku kvality:

 • V oblasti predaja, skvalitňovaním marketingovej činnosti, zvýrazňujeme orientáciu na zákazníka s cieľom uspokojovať a prekračovať jeho očakávania.
 • V spolupráci s rozhodujúcimi dodávateľmi sa zameriavame na vybudovanie dlhodobých vzťahov založených na vzájomnej dôvere a serióznosti.
 • Spokojnosť externých zákazníkov si vyžaduje vzájomnú komunikáciu a efektívnu súčinnosť všetkých zložiek spoločnosti vrátane úzkej spolupráce so zmluvnými obchodnými zástupcami.
 • Výchovou a vzdelávaním sústavne zvyšujeme kvalifikáciu a spôsobilosť všetkých pracovníkov a obchodných zástupcov spoločnosti, vytvárame podmienky pre ich zapojenie sa do zlepšovania kvality a vedieme ich k tomu, aby sa kvalita stala samozrejmou súčasťou ich činnosti.
 • Pravidelne monitorujeme a analyzujeme straty z nezhodných produktov a vyvíjame úsilie a podmienky pre ich postupné znižovanie.
 • Vnútropodnikovú kvalitu zabezpečuje prepracovaný systém vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly a to analytickej, senzorickej a mikrobiologickej.
 • Spoločnosť sa stotožňuje s požiadavkami legislatívy EÚ, výrobná a kontrolná činnosť je v súlade s príslušnými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady. Spoločnosť buduje a udržuje systém riadenia bezpečnosti potravín podľa požiadaviek FSSC 22000.
 • Spoločnosť sa zaväzuje spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému riadenia kvality.

Firma Kompava získala za rok 2020 certifikát, ktorý potvrdzuje,  že prispela k úspore emisií sklenníkových plynov a je súčasťou  systému zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.